O NOUA MODIFICARE A CODULUI FISCAL: PROCEDURI MAI SIMPLE SI COSTURI MAI MICI PENTRU VANZARILE LA DISTANTA

Codul fiscal va fi modificat si completat in curand cu noi proceduri, in special pentru sfera TVA, ce vor fi aplicate pentru vanzarile la distanta cu bunuri si servicii, potrivit unui proiect de OUG publicat pe site-ul Finantelor. 

Aceste demersuri sunt necesare pentru ca trebuie transpuse in legislatia nationala doua directive UE, incepand cu 1 iulie 2021. 

Potrivit documentului, in urma aplicarii noilor modificari legislative, se vor simplifica anumite proceduri pentru firme, iar costurile vor fi reduse mult. 

Impactul asupra mediului de afaceri este favorabil, avand in vedere ca se creeaza premisele pentru:

  • Reducerea costurilor de conformare pentru mediul de afaceri comparativ cu situatia actuala. Potrivit analizelor Comisiei Europene aceste costuri se vor injumatati pentru intreprinderile care desfasoara in prezent operatiuni intracomunitare, respectiv se vor reduce cu aproape 95% pentru  intreprinderile care vor dori sa inceapa activitati de comert transfrontalier, datorita faptului ca nu vor mai trebui sa se inregistreze direct in fiecare stat membru de consum.

•  Cresterea competitivitatii mediului de afaceri in context european, atat in economia traditionala, cat si cea in digitala, prin introducerea unui nivel egal a conditiilor ce vor fi impuse mediului de afaceri din afara Uniunii Europene, din perspectiva legislatiei in domeniul TVA.

  • Dezvoltarea schimburilor comerciale, aspect care va putea conduce la cresterea veniturilor ca urmare a imbunatatirii conformarii si eliminarii scutirii de TVA pentru importul bunurilor de mica valoare.

Impactul asupra sarcinilor administrative este favorabil, avand in vedere urmatoarele considerente: 

  Includerea vanzarilor intracomunitare de bunuri la distanta in calculul plafonului de 10.000 de euro va permite intreprinderilor care efectueaza astfel de vanzari sub acest plafon sa aplice TVA din statul membru in care sunt stabilite, evitandu-se astfel inregistrarea in ghiseu pentru declararea si plata TVA. 

  • La depasirea plafonului, micile intreprinderi vor continua sa aplice regulile din tara de origine cu exceptia cotelor de TVA si vor putea sa utilizeze ghiseul unic pentru a achita taxa datorata in alte state membre.

    Eliminarea facturii pentru vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta, va reprezenta de asemenea, o simplificare pentru intreprinderi.

• Operatorii economici din afara UE vor avea posibilitatea de a declara si plati TVA prin ghiseul la import, pentru bunuri importate sub plafonul de 150 euro, asa cum se intampla in prezent pentru serviciile electronice, aspect care va conduce la simplificari ale procedurilor de vamuire a marfurilor care provin din afara UE. Chiar si in cazurile in care nu va fi utilizat ghiseul la import de catre furnizorii non-UE, va fi introdus mecanismul special pentru plata TVA la import.

  • Prin includerea interfetelor electronice care faciliteaza vanzarea la distanta de bunuri, in categoria persoanelor impozabile care pot aplica ghiseul unic, se vor simplifica sarcinile administrative ale acestor persoane impozabile, permitandu-se raportarea mai multor tranzactii prin ghiseul unic, aspect care poate conduce la imbunatatirea  colectarii TVA. 

 Iata care sunt schimbarile preconizate: 

In vederea transpunerii prevederilor art. 2 si 3 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/EC si a Directivei 2009/132/CE in ceea ce priveste anumite obligatii privind taxa pe valoarea adaugata pentru prestarile de servicii si vanzarile de bunuri la distanta si a Directivei (UE) 2019/1995 a Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste dispozitiile referitoare la vanzarile de bunuri la distanta si anumite livrari interne de bunuri astfel cum au fost modificate prin   Decizia (UE) 2020/1109 a Consiliului din 20 iulie 2020 de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 si (UE) 2019/1995 in ceea ce priveste datele de transpunere si aplicare, ca raspuns la pandemia de COVID-19, incepand cu data de 1 iulie 2021 se propun, in principal, urmatoarele:

 • Introducerea conceptului de „vanzare la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte”; 

• Clarificarea definitiei vanzarii de bunuri la distanta, astfel incat sa reiasa faptul ca se aplica si atunci cand bunurile sunt transportate sau expediate in contul furnizorului, inclusiv atunci cand furnizorul intervine in mod indirect in transportul sau expedierea bunurilor;

 • Desemnarea interfetelor electronice cum sunt o piata online, o platforma, un portal sau alte mijloace similare, care faciliteaza vanzarea la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte in loturi cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro, precum si livrarea de bunuri in Comunitate de catre o persoana impozabila nestabilita in Comunitate catre o persoana neimpozabila, drept persoane impozabile care au primit si au livrat ele insele bunurile respective;

• Modificarea locului livrarii in cazul vanzarilor intracomunitare de bunuri la distanta, in sensul ca acesta va fi considerat locul in care se afla bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor catre client;

• Introducerea de prevederi referitoare la locul livrarii in cazul vanzarilor la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte, respectiv:

– atunci cand bunurile sunt importate intr-un alt stat membru decat cel in care se incheie transportul bunurilor catre client, locul este considerat a fi unde se afla bunurile in momentul in care se incheie transportul acestora catre client;

 –  atunci cand bunurile sunt importate in statul membru in care se incheie transportul bunurilor catre client, locul este considerat a fi statul membru respectiv, cu conditia ca TVA pentru aceste bunuri sa fie declarata in cadrul regimului special de import;

 • Atribuirea transportului bunurilor pentru livrarea efectuata de interfata electronica, in situatia in care se considera ca interfata este persoana impozabila care a primit si a livrat bunuri din punct de vedere al TVA;

  • Stabilirea locului livrarii in statul de stabilire a furnizorului pentru  vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta efectuate de persoane impozabile stabilite in Comunitate, dar nu in statul membru de consum, pana la depasirea plafonului de 10.000 de euro/an (plafon care include vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta, si prestarile de servicii de telecomunicatii, radiodifuziune si televiziune si serviciile furnizate pe cale electronica);

 • Introducerea unei reguli noi potrivit careia exigibilitatea TVA intervine in momentul in care plata a fost acceptata, aplicabila in cazul in care interfetele electronice sunt considerate persoane impozabile care faciliteaza vanzarea de bunuri la distanta;

 • Introducerea unei scutiri de TVA pentru livrarea catre interfata, atunci cand aceasta este considerata persoana impozabila care faciliteaza livrarea de bunuri in Comunitate de la o persoana impozabila nestabilita in Comunitate catre o persoana neimpozabila;

 • Introducerea unei scutiri de TVA pentru importul de bunuri, aplicabila numai atunci cand se foloseste regimul special de import, si cand, cel tarziu in momentul prezentarii declaratiei de import, codul individual de inregistrare in scopuri de TVA pentru aplicarea regimului special, al furnizorului sau al intermediarului care actioneaza in contul sau, a fost furnizat biroului vamal competent din statul membru de import;

• Extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si de televiziune prestate de persoane impozabile nestabilite in UE catre persoane neimpozabile din UE si pentru alte prestari de servicii (regimul non-UE);

• Extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si de televiziune prestate de persoane impozabile stabilite in Comunitate, dar nu in statul membru de consum, pentru vanzari intracomunitare de bunuri la distanta, pentru livrarile de bunuri interne efectuate de interfetele electronice care faciliteaza aceste livrari si pentru alte prestari de servicii (regimul UE);

• Modificarea perioadei de declarare si plata a TVA in cadrul regimului UE si regimului non-UE, noul termen fiind pana la sfarsitul urmatoarei luni de dupa incheierea fiecarui trimestru calendaristic;

• Modificarea modalitatii de efectuare a modificarilor declaratiei speciale de TVA in cadrul tuturor regimurilor speciale, in sensul ca modificarile se  vor include intr-o declaratie ulterioara in termen de trei ani de la data la care trebuia depusa declaratia initiala;

• Adaptarea continutului declaratiei de TVA utilizate in regimurile UE si non-UE astfel incat aceasta sa reflecte si informatiile privind vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta;

 • Eliminarea obligatiei persoanelor impozabile care aplica regimul UE de a emite facturi pentru vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta;

 • Introducerea obligatiei pentru interfetele electronice care faciliteaza vanzarea de bunuri la distanta si prestari de servicii  de tine registre de evidenta a operatiunilor efectuate, in format electronic. Registrele trebuie pastrate pentru o perioada de zece ani de la sfarsitul anului in care s-a efectuat operatiunea;

• Introducerea regimului special pentru vanzarea la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte, in loturi cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro, cu exceptia bunurilor accizabile, deoarece accizele fac parte din baza de impozitare a TVA la import;

• Corelarea regimului de import cu eliminarea scutirii de TVA pentru importurile de bunuri a caror valoare nu depaseste  10 euro, prevazuta in legislatia nationala la art. 30 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 293 alin. (1) lit. d) si art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri in regim de scutire;

 • In vederea aplicarii regimului de import, persoanele impozabile nestabilite in Comunitate si care nu provin dintr-o tara terta cu care Uniunea Europeana a incheiat un acord de asistenta reciproca, vor trebui sa-si desemneze un intermediar stabilit in Comunitate ca persoana obligata la plata TVA care va indeplini obligatiile prevazute in cadrul regimului special de import in numele si in contul persoanei impozabile.

 Principalele caracteristici ale regimului de import:

• Exigibilitatea TVA in cazul vanzarilor la distanta de bunuri importate va interveni la data acceptarii platii;

 • Introducerea unui registru de identificare a persoanelor care aplica regimul de import care va contine numerele speciale de  inregistrare in scopuri de TVA atribuite persoanelor impozabile care aplica regimul de import, precum si numerele individuale de inregistrare atribuite intermediarilor in scopul aplicarii regimului de import;

• Mentionarea situatiilor in care persoana impozabila, respectiv intermediarul vor fi exclusi din registrul de identificare al persoanelor care aplica regimul de import;

   • Perioada fiscala pentru declararea si plata TVA va fi luna calendaristica; 

  • Declaratia speciala de TVA se va depune pana la sfarsitul urmatoarei luni de dupa incheierea perioadei fiscale acoperite de declaratie;

 • Persoanele impozabile care utilizeaza regimul de import vor trebui sa tina registre ale operatiunilor reglementate de acest regim special. Intermediarii vor tine cate un registru pentru fiecare persoana impozabila pe care o reprezinta; 

 • Registrele de evidenta a operatiunilor in regimul de import se vor pastra pe o perioada de 10 ani de la incheierea anului in care s-a efectuat operatiunile.

• Introducerea unui mecanism special pentru declararea si plata TVA la import aplicabil atunci cand nu se utilizeaza regimul de import;

• Principalele caracteristici ale mecanismului special:

 • Va putea fi aplicat de persoana care prezinta bunurile in vama in contul persoanei careia ii sunt destinate acestea pe teritoriul Comunitatii, pe baza autorizatiei emise de autoritatea vamala competenta si sub rezerva constituirii unei garantii, in cazul acelor bunuri pentru care expedierea sau transportul se incheie in Romania;

• Persoana care prezinta bunurile in vama trebuie sa depuna la autoritatea vamala competenta, o declaratie speciala de TVA     si sa plateasca TVA incasata pana cel tarziu in a saisprezecea zi a lunii urmatoare lunii calendaristice de raportare;


    • Persoanele care utilizeaza mecanismul special trebuie sa tina registre ale operatiunilor, care se pun la dispozitie electronic autoritatilor fiscale sau vamale si se pastreaza pe o perioada de 10 ani.

Întocmit,

Expert informare și promovare antreprenorială

Sidorencu Cătălina Adriana

februarie  2021