SPV-ul (Spatiul Privat Virtual)

nu va mai putea fi utilizat pentru transmiterea cererilor pentru eliberarea certificatelor de rezidenta si a cererilor pentru eliberarea certificatelor de atestare a impozitului platit in Romania de nerezidenti, se arata intr-un proiect al Finantelor.

In prezent, potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr.583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 230 si 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare este utilizat formularul de contact din cadrul ”Spatiului Privat Virtual” (SPV), ca mijloc electronic de transmitere la distanta a cererilor pentru eliberarea certificatelor de rezidenta si a cererilor pentru eliberarea certificatelor de atestare a impozitului platit in Romania de nerezidenti.

Acest mijloc de transmitere a fost intrebuintat ca alternativa de utilizare a mijloacelor electronice de transmitere la distanta reglementate de Ordinul ministrului finantelor nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la informatizarea formularelor de cereri si certificate prevazute la articolul 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr.583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 230 si 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Avand in vedere ca pentru formularele de cereri si certificate mai sus mentionate s-au creat aplicatiile informatice de catre Centrul National de Informatii Financiare, acestea urmand a fi incarcate pe pagina Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se impune abrogarea prevederii legale care permite utilizarea formularului de contact ca mijloc electronic de transmitere la distanta. 

Totodata, se completeaza cadrul legal cu prevederea potrivit careia organul fiscal central competent roman sa poata atesta veniturile obtinute din Romania de persoanele rezidente pe machetele certificatelor de rezidenta fiscala elaborate de autoritatile fiscale competente ale statelor cu care Romania are incheiate conventii/acorduri de evitare a dublei impuneri.
 

Se actualizeaza denumirea Directiei generale de legislatie fiscala si reglementari vamale si contabile care duce la indeplinire prevederile ordinului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 230 si 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Art. I. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 230 si 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 10 mai 2016, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 2, alineatul 3 se abroga.
  2. La articolul 5, alineatele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

”(1)  Formularele certificatelor de rezidenta fiscala pentru persoanele juridice si fizice, rezidente in Romania, ale certificatelor privind atestarea veniturilor obtinute din Romania de persoanele rezidente si ale certificatelor privind atestarea impozitului platit in Romania de catre persoanele nerezidente, altele decat cele prevazute la art. 1, elaborate pe machete ale organelor fiscale competente ale statelor cu care Romania are incheiate conventii/acorduri de evitare a dublei impuneri si cererile aferente, prevazute la art.1, pentru eliberarea acestor documente se depun de catre solicitanti la registratura organului fiscal competent sau se transmit prin posta, cu confirmare de primire ori prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
 

(2) Cererile prevazute la art. 1 transmise de solicitant prin mijloace electronice de transmitere la distanta se depun in format PDF cu XML atasat, la care se anexeaza o arhiva ZIP, care nu poate depasi 5 MB si care contine formularele certificatelor prevazute la alin. (1) in formatele „PDF”, „JPEG” sau „TIFF”.”

3. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”Art.8 Directia generala de legislatie fiscala si reglementari vamale si contabile si Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor, Directia generala de asistenta pentru contribuabili, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.”

Întocmit,

Expert informare și promovare antreprenorială

Sidorencu Cătălina Adriana

martie  2021