METODOLOGIE DE SELECȚE A GRUPULUI ȚINTĂ

1.CONTEXT

ABREVIERI ȘI DEFINIȚII

Abrevieri

SES – Structură de Economie Socială – Întreprinderile sociale sunt persoane juridice de drept privat care dovedesc că respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în lege.

ANC: Autoritatea Națională Pentru Calificări

FSE: Fondul Social European

GT: Grupțintă

INS: Institutul național de Statistică

POCU: Programul Operațional Capital Uman                                                  

My  SMIS:  Sistemul IT prin care potentialii beneficiari din  Romania pot solicita banii  europeni pentru perioada de programare  2014-2020;

S: Solicitant proiect :  ASOCIAȚIA PENTRU SPRIJIN ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE – INCLUZIUNE, RESPONSABILITATE, COOPERATISTA, ANTREPRENORIAT SOCIAL.

P1: Partener 1: ASOCIATIA MAINI INTINSE.

P2: Partener 2: ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE DURABILA DELTA NOVA.

Definiții

Expert: persoană angajată la solicitant/partener pe bază de contract de muncă și care își desfășoară activitateaîn conformitate cu prevederile din fișa postului.

Grup lucru: structură din cadrul proiectului, constituită din reprezentanții tuturor entităților implicate,constituită cu scopul elaborării prezentei proceduri.

Grup țintă: persoane care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și sunt implicate în activitățile proiectului.

Proiect: proiectul cu codul POCU/449/4/16/128673 și titlul „SOLIDAR – Efort comun pentru un viitor mai bun!”.

Economia socială  – reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Plan  de afaceri: Instrument indispensabil pentru întreprinzători  care  pun bazele unei afaceri,  intreprinzatori  care propun proiecte, persoane/institutii de finantare ce gestioneaza  fonduri  pentru   proiecte de investitii, beneficiari de proiecte, persoane/entitati care realizează prezentarea firmei sau a ideii/ proiectului /afacerii, existente sau  viitoare. Se iau in calcul teme care definesc profilul, obiectivele și valorile întreprinderilor sociale.

Contract   de  finantare: –   actul  juridic semnat intre AM/OI POCU, pe de o parte, si  administratorul  schemei de antreprenoriat, pe de alta  parte,  prin care se stabilesc drepturile si obligatiile ale partilor in vederea  implementarii  operatiunilor  in cadrul  POCU;

Beneficiarul    schemei   de  ajutor  de minimis: –  orice persoană care dorește înființarea unei întreprinderi sociale, cu vârsta  mai mare  de 18 ani, pe baza  unui  plan  de afaceri  selectat  în condițiile  stabilite  în cadrul  prezentului  document, sunt excluse persoanele care au intre 18 – 24 ani și care nu sunt angajate sau nu se află sub un proces de învățământ.

Întreprindere: – orice forma  de organizare a unei  activitati economice,   autorizata   potrivit  legilor  in vigoare  sa faca activitati  de  productie, comert   sau  prestari  de  servicii,   in  scopul  obtinerii   de venituri, in  conditii   de  concurenta, respectiv: societati   reglementate de  Legea   societatilor   nr.  31/1990 republicata, cu  modificarile   si cornpletarile ulterioare, societati cooperative,  persoane fizice autorizate, intreprinzatori  titulari   ai  unei  intreprinderi  individuale  si intreprinderi  familiale, autorizate  potrivit   dispozitiilor   legale   in  vigoare,  care   desfasoara    activitati   economice, precum   si  asociatii  si  fundatii, cooperative   agricole  si societati  agricole  care desfasoara   activitati  economice;

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială,
dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:

 • activitatea desfășurată are scop social;
 • respectă principiile economiei sociale;
 • respectă următoarele criterii:
 • acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
 • alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
 • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 • aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Rata   de  actualizare: –   rata   de  referinta   stabilita   de  Comisia   Europeana    pentru   Romania   pe  baza   unor  criterii obiective  si publicata  in Jurnalul  Oficial  al Uniunii  Europene  si pe pagina  de web a Comisiei  Europene.

În contextul actualei crize economice, înţelegerea şi valorificarea potenţialului economiei sociale  sunt esenţiale.

 Criza economică mondială şi disponibilizările masive au impus evaluarea eficienţei măsurilor active de promovare a inserţiei profesionale. Strategia „Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii” a devenit expresia eforturilor europene comune pentru asigurarea locurilor de muncă şi pentru reducerea şomajului.

În acest context, a crescut interesul pentru antreprenoriat social, datorat „atât recunoaşterii limitelor sectoarelor tradiţionale public şi privat în a răspunde provocărilor actuale de pe piaţa muncii, cât şi calităţii şi cantităţii serviciilor de interes colectiv”. Antreprenoriatul social pare să reprezinte una dintre soluţii datorită capacităţii sale de a crea şi asigura locuri de muncă. De-a lungul timpului, economia socială şi-a consolidat poziţia de formă alternativă de dezvoltare economică bazată pe un set de valori şi principii socioeconomice diferite atât de economia de piaţă, cât şi de statul bunăstării universalist: voluntariat, democraţie, scop nepatrimonial, dezvoltarea profesională a membrilor şi autonomia faţă de stat.

Antreprenoriatul social oferă un mod de dezvoltare a afacerilor bazat pe principiile echităţii, responsabilităţii sociale şi transparenţei, care încurajează participarea democratică la luarea deciziilor. Aşadar schimbările produse pot fi considerate şi „oportunităţi” a căror valorizare revine şi domeniului antreprenoriatului social.

 Prezenta metodologie are ca scop implementarea unei proceduri unitare de selectare a grupului ţintă, la nivelul parteneriatului compus din Solicitant- Asociaţia IRCAS, Partener 1-Asociatia Maini – Intinse  şi Partener 2- Asociatia Delta Nova in  proiectul ”POCU/449/4/16/ID 128673”, prin activitatea A 1.S.A 1.2. Selectarea grupului tinta ce va participa la actiunile de sprijin organizate.

Procesul de selecţie va fi pregătit şi desfăşurat astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă şi obiectivă, conține clar criteriile şi modalităţile de selecţie de asemenea, respectă principiul egalității de șanse şi principiul non-discriminării este implementat fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, situaţie sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă. Metodologia de selecție este comunicată / diseminată în rândul persoanelor potenţiale grup ţintă.

Prezenta metodologie a fost elaborată de Asociaţia IRCAS şi revizuită de cei doi parteneri.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului

Scopul acestui proiect este promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderi sociale si economia sociala si solidara,pentru a facilita accesul la ocuparea pentru 46 persoane din Regiunea Sud-Est,prin infiintari a minim 12 intreprinderi sociale pe parcursul a 31 de luni,pentru indeplinirea OS 4.16.

Anterior activităţii A1.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate se implementează activitatea A 1.1. Informarea publicului cu privire la acţiunile derulate în cadrul proiectului :

– A 1.1 Campania are ca scop atragerea a cel putin 300 de personae interesate de activitatile proiectului,acesta fiind baza de selectie pentru recrutarea grupului tinta

R1.1:-Anunt in presa scrisa: 20 anunturi(10 anunturi/judet x 2 judete);Comunicat de presa:30(15comunicate/judet x 2 judete); Campanie pe retelele de socializare(facebook): o pagina de facebook – fiecare partener va contribui la dezvoltarea paginii de facebook care se va adresa potentialilor beneficiari din ambele judete. Pagina va reflecta particularitatile/specificul judetelor si va raspunde nevoilor identificate in aceste judete; Conferinte : 12 conferinte (4 conferinte/pertener)-vor participa minim 300 persoane interesate de activitatile proiectului; Conferinte de presa. Vor fi realizate 2 conferinte de presa in fiecare judet; Materiale informative (pliant): 1200 buc(cate 600 buc/judet); Protocoale de Colaborare- 9 protocoale(minim 3 protocoale/partener)

Administratori de Schema:

 1. Asociația pentru Sprijin in Dezvoltarea Economiei Sociale – Incluziune, Responsabilitate Cooperatista, Antreprenoriat Social in calitate de Lider  va înființa 4 SES in județul TULCEA și va crea 16 locuri de muncă.
 2. Asociația Maini Intinse in calitate de partener 1-  va înființa 4 SES in județul TULCEA și va crea 15 locuri de muncă.
 3. Asociația Centrul pentru dezvolatre durabila Delta Nova Constanța in calitate de partener 2 va înființa 4 SES in județul CONSTANȚA și va crea 15 locuri de muncă.

Vom organiza 6 grupe de curs “Antreprenor în economia socială”, Cod COR 112032 (numar mediu de 17 participanti/ grupa; dar grupele de curs vor fi organizate conform legii, intre 14 si 28 persoane);

 • În judetul Constanta se vor organiza 2 grupe de curs (32-36 persoane),
 • În judetul Tulcea se vor organiza 4 grupe de curs (64-72 persoane).

Numarul total de cursanti va fi 102, dar nr de cursanti/grupa poate varia usor in jurul cifrei de 17 pers/grupa.

Cursul de Competente digitale (informatice) va fi structurat in 6 grupe x 15 beneficiari (90 persoane), după cum urmează:

 • În județul Constanta – 30 persoane (2 grupe de curs);
 • În judetul Tulcea – 60 persoane (4 grupe de curs);

În acest context a fost elaborată prezenta metodologie care stabilește cadrul metodologic de identificare și selectare a grupului țintă/participanților la cursul de formare „Antreprenor în economie socială” și la activitățile ulterioare ce vor fi organizate în cadrul proiectului „SOLIDAR – Efort comun pentru un viitor mai bun!„.

Pentru a asigura o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, procesul de selecție a grupului țintă va fi unul deschis, la care pot participa reprezentanți ai societății civile, ONG-uri, reprezentanți ai autorităților publice etc.

REZULTATE PRECONIZATE

La finalizarea programului de formare antreprenorială, vom obține următoarele rezultate:

 • Cel puțin 90% certificate de absolvire din totalul participanților la cursurile de formare, recunoscute de ANC – minim 92 persoane;
 • Planurile de afaceri elaborate individual sau în echipa de participanți în cadrul cursurilor de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale – minim 40 planuri de afaceri;
 • Fiecare întreprindere de economie socială finanțată va dobândi un atestat de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție cu aceasta (obținerea atestatului de întreprindere socială pentru 12 SES);
 • Înființarea SES va asigura stabilitate financiară pentru 46 persoane angajate în aceste structuri.

2. CADRUL LEGAL APLICABIL

Prezenta metodologie se întocmeşte în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabil, respectând prevederile următoarelor documente:

 • Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, cu completările / modificările ulterioare;
 • Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16;
 • Contractul de finanţare nr. 10358/30.07.2019 înregistrat la Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud – Est;
 • Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020.
 • Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

3. CRITERII DE  SELECŢIE

În cadrul prezentului proiect, grupul țintă va fi format, in conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice, din: Persoane care doresc sa înfiițeze întreprinderi sociale.

Încurajăm participarea grupurilor defavorizate cu preponderentă persoanele apartinand etniei rome, persoanele cu vârsta de peste 45 ani,  persoane inactive și cele fără loc de muncă, dar care mai au 5 ani până la pensie, persoanele făra loc de munca,  persoane provenite din sistemul asigurărilor de șomaj, persoanele din mediul rural sau persoanele care traiesc din agricultura de subzistenta, persoanele cu dizabilitati, in conformitate cu prevederile Strategiei Naționale pentru Incluziunea Socială si Reducerea Săraciei, a Strategiei Naționale privind Îmbătrânirea Activă, a Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilitați 2014-2020 și a Strategiei naționale de ocupare a forței de muncă 2014-2020. 

În selecție nu vor fi incluse criterii de sex, vârstă, religie, etnie, rasă, statut social ci va prima realismul abordării și coerenței ideii de afacere precum si perspectiva dezvoltării acesteia, dar și caracterul de inovare socială și orientarea spre reducerea emisiilor de dioxid de carbon, precum și caracterul non discriminativ.

Criteriile de selecție vor fi postate pe pagina de Facebook si pe site-urile partenerilor (dacă e cazul). Participanții nemulțumiți de rezultatele de selecție vor avea posibilitatea contestării acesteia și reanalizării cererii.

Conform prevederilor Ghidului Condiţii Specifice  Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16 şi a anexei 2 Cererea de finanţare la contractul de finanţare nr. 10358/30.07.2019, grupul ţintă este format din persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

     1. Criteriul de gen: la procesul de selecţie participă echitabil şi femeile şi bărbaţii;

     2. Persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale

     3. Persoanele care au finalizate minimum studii liceale (fără diploma de bacalaureat), pot participa la toate cele șase grupe de formare profesională Antreprenor în economia socială, derulate prin proiect în vederea dobândirii certificatelor de absolvire;

4. Persoanele care au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România, în regiunea  Sud-Est, în mediul RURAL SAU URBAN;

5. Persoanele care îşi exprimă intenţia de a se înscrie în grupul ţintă şi de a participa la activitățiile proiectului, prin completarea documentaţiei specifice.

EXCEPŢII:

 • Nu pot face parte din grupul ţintă tinerii NEETs (persoanele cu vârsta între 16 – 24 ani care nu urmează nicio formă de învaţământ şi nici nu au un loc de muncă).

FINANȚAREA ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE

 • Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Sud-Est în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.
 •  Locurile de muncă create în cadrul întreprinderilor NOU înființate vor trebui menținute ocupate minimum pe perioada minimă 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, precum și pe perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.

Pentru identificarea grupului ţintă în perioada de implementare se vor desfăşura urmatoarele acţiuni în cadrul subactivităţilor:

A 1.1 Informarea publicului cu privire la acţiunile derulate în cadrul proiectului:

 • Amplă acţiune de promovare a economiei sociale, bazată pe iniţiativa privată pentru înființarea de noi întreprinderi sociale;
 • În această subactivitate experţii distribuie formularul de înscriere în GT;
 • Subactivităţii îi sunt alocați cei şase Experti (2 S, 2P1 si 2P2) si 6 promoteri (3 P1 si 3P2) iar fiecare are estimat un număr de  deplasări în aria de desfăşurare repartizată. De asemenea, experții care implementează această subactivitate au obligația de a respecta procedurile interne de comunicare în cadrul proiectului;
 • Materialele folosite în această subactivitate sunt: afișe (câte 10 pentru fiecare localitate, amplasate în punctele identificate cu impact pentru potențialul GT) și pliante (câte 600 pentru fiecare judet, distribuite direct către persoanele interesate sau amplasate în puncte cu impact pentru potențialul GT). Mai mult, această subactivitate este susținuta și de 20 anunturi de presa în Regiunea Sud-Est;
 • A 1.1. Informarea în mediul on-line:
 •  În cadrul subactivității se creează o pagină de Facebook a proiectului în care se diseminează informații cu privire la activitățile proiectului, stadiul implementării, cât și a informațiilor relevante privind rezultatele proiectului;
 • Dezvoltarea unei sectiuni cu următoarele caracteristici:
 • Prezentarea generală a proiectului;
 • Temele orizontale ale UE – modalitatea prin care sunt respectate prin proiect și prezentarea informațiilor despre acestea; Materiale publicitare pentru menținerea spiritului antreprenorial;
 • Exemple de economie socială – bune practici;
 • Elemente de informare și promovare a temelor secundare;
 • Postarea conținutului din pliant/flyer și afiș de informare;
 • Platforma de comunicare, contribuie la susținerea acestei subactivități;

Caracteristici regiune:

          O particularitate a regiunii Sud Est este dată de faptul că are aproape toate formele de relief ceea ce imprimă zonei un pronunțat caracter social, cultural, economic și educational. Faptul că în județele Constanta si Tulcea există un număr mare de populație română de etnii diferite fac ca tipurile de activități să aiba trăsături diverse și specificități.

          De asemenea, deschiderea la mare este o oportunitate care încă nu este exploatată la maxim. Aici remarcăm porturile de la Constanța, Mangalia și Sulina. Această situație constituie un element în atragerea de oportunități pentru investiții. Un rol major este jucat de Delta Dunării care atrage anual zeci de mii de turiști și tipuri de evenimente.

          Zona Dobrogei beneficiază de investiții masive în domeniul energiei eoliene.

Mărimea județelor de interes din Regiunea de Sud – Est:

 • Tulcea – 23,76%;
 • Constanta – 19,77%.

(Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, INS, Bucuresti – editia 2012)

Evoluția populației în municipiile reședintă de județ pentru perioada 2002 – 2011 conform INS este urmatoarea:

 • Constanta 312010 / 299824; Tulcea 93051 / 89993.

În regiunea Sud Est sunt 3 localitati din cele 11 la nivel national care se incadreaza la categoria localitatilor urbane de rang I: municipiul Constanta si sistemul urban format din municipiile Braila si Galati, in acest sens cele doua mari centre sunt polarizatoare pentru Regiunea Sud Est.

În regiunea Sud Est regăsim urmatoarea clasificare:

 • 13 Orase sub mai putin de 10.000 locuitori: Insuratei, Faurei, Baneasa, Negru Voda, Techirghiol, Belesti, Targu Bujor, Isaccea, Sulina, Odobesti, Panciu;
 • 16 Orase mici: Ianca, Ramnicu Sarat, Nehoiu, Mangalia, Medgidia, Cernavoda, Eforie, Hârșova, Murfatlar, Năvodari, Ovidiu, Tecuci, Babadag, Măcin, Adjud, Mărăsesti;
 • 3 Orase mijlocii: Buzau, Tulcea, Focșani;
 • 3 Orase mari: Brăila, Constanța, Galați.

Conform datelor INS la data de 1 iulie 2011 populatia regiunii Sud Est era de 2.794.337 persoane in scadere fata de perioada 1992.

Din punct de vedere al distributiei pe medii rezidentiale se constata ca la nivelul regiunii ponderile populatiei urbane sunt identice cu valorile nationale in jur de 55,1%, dar vedem diferente majore intre judetele Constanta, Braila si Galati unde populatia rezidenta este preponderenta in mediu urban fata de judetele Tulcea, Buzau si Vrancea unde populatia rezidenta este preponderenta in mediul rural.

Structura populației pe grupe de vârstă pe judete conform datelor INS din 2011 este urmatoarea:

 • Constanta cu 724276 din care de interes pentru proiect sunt:
  • 15 -24 ani = 95119; 25 – 34 ani = 119625; 35 – 44 ani = 120353; 45 – 54 ani = 91063; 55 – 64 ani = 96711;
 • Tulcea cu 244103 din care de interes pentru proiect sunt:
  • 15 -24 ani = 32343; 25 – 34 ani = 37300; 35 – 44 ani = 40465; 45 – 54 ani = 31747; 55 – 64 ani = 32742;

În anul 2011 in regiune era un numar de 1.106.000 persoane – populatie ocupata, ceea ce reprezinta 12,09% din totalul la nivel national.

Selecția grupului țintă se va realiza prin urmarea a trei etape:

A .1.2. Selectarea grupului tinta:

Selectia primara.

Vor fi analizate 300 chestionare de selectie pentru a identifica persoanele eligibile pentru aceasta finantare, apoi sunt analizate scrisorile de intentie pentru a face o prima selectie a persoanelor in functie de viabilitatea ideilor propuse. Baza de date va fi redusa la cel mult 200 persoane care indeplinesc criteriile de eligibilitate.

În cadrul acestei etape se urmareste:

 • Coerența ideii,
 • Realismul abordarii,
 • Cunoasterea pietei,
 • Sprijinirea tranzitiei catre oeconomie cu emisii scazute de dioxid de carbon,
 • Inovare sociala,
 • Non discriminare.

INTERPRETAREA CHESTIONARULUI

Domeniul IA – Introducere in antreprenoriat.

Un scor ridicat indica o capacitate de a defini principiile de baza ale antreprenoriatului in cadrul unor discutii de grup cu colegii; o capacitate de a demonstra principiile de baza in colaborarea cu restul participantilor; precum si capacitatea de auto-evaluare privind aptitudinile personale pentru a putea fi un bun antreprenor;

Lipsa de interes 0 – 4
Interes moderat 5 – 10
Interes foarte ridicat 11 – 14

Subdomenii:

1.1  Profilul si aptitudinile unui antreprenor  – maxim 6

Intrebarea 1,23 si 27 – scor _______

1.2  Competentele antreprenorului – maxim 8

Intrebarea 8,11,19 si 33 – scor ______

Domeniul I – Initierea unei afaceri:

Un scor ridicat indicacapacitatea de asimilare si folosire a notiunilor cu privire la activitatea de antreprenor precum si capacitatea de initiere a unei afaceri.

Lipsa de interes 0 – 3
Interes moderat 4 – 6
Interes foarte ridicat 7 – 10

Subdomenii

2.1  Ideea de afacere – maxim 6

Intrebare 13,16 si 36 scor _______

2.2  Planificarea si conducerea afacerii – maxim 4

Intrebare 6 si 29 scor ________

Domeniul S – Strategia de marketing

Un scor ridicat indica capacitatea de identificare a unei strategii de marketing

Lipsa de interes 0 – 6
Interes moderat 7 – 11
Interes foarte ridicat 12 – 16

Subdomenii

3.1  Piata – tinta si pozitionarea produselor/serviciilor pe piata – maxim 6

Intrebarea 2,7 si 34 scor _______

3.2  Marketingul afacerii:  – maxim 10

Intrebarea 14,18,22,38  si 40 scor ______

Domeniu P – Politica de promovare

Un scor ridicat indica capacitatea de identificare a cailor de propovare a unei afaceri

Lipsa de interes 0 – 4
Interes moderat 5 – 10
Interes foarte ridicat     11 – 14

Subdomenii

4.1  Definirea pietei ( piata potential, cota de piata, studii de piata, concurenta) :– maxim 4

Intrebarea 5 si 32

4.2  Vanzarea – maxim 10

Intrebarea 10,20,24,28 si 42

Domeniul F – Finantarea unei afaceri

Un scor ridicat evidentiaza capacitatea de identificare a posibilelor surse de finantare pentru o afacere;

Lipsa de interes 0 – 3
Interes moderat 4 – 6
Interes foarte ridicat 7 – 8

Subdomeniul

5.1Finantarea unei afaceri – maxim 8

Intrebarea 3,17,26 si 30 – scor ____

Domeniul D – Dezvoltarea produselor/serviciilor afacerii

Un scor ridicat indica capacitatea de dezvoltare a produselor / serviciilor unei afaceri;

Lipsa de interes 0 – 3
Interes moderat 4 – 6
Interes foarte ridicat 7 – 10

Subdomeniul

5.1 Dezvoltarea produselor / serviciilor afacerii- maxim 10

Intrebarea 12,15,21,37 si 41 – scor ____

Domeniul SD – Strategiile de dezvoltare si riscurile afacerii

Un scor ridicat indica capacitatea de a anticipa si analiza riscuri si oportunitati pentru a gestiona un plan, in orice situatie precum si capacitatea de a defini si de a intocmi un plan de afaceri;

Lipsa de interes 0 – 4
Interes moderat 5 – 8
Interes foarte ridicat 9 – 12

Subdomeniul

5.1 Strategiile de dezvolare si riscurile afacerii – maxim 12

Intrebarea 4,9,25,31,35 si 39 – scor ____                                          

Numărul minim de puncte este 42 și numarul maxim este de 84 puncte.

Formarea GT are următoarea caracteristică: Metodologia de recrutare, selecție și înregistrare GT, diseminată în cadrul campaniei de informare a publicului, vizibilă și actualizată permanent de S. cuprinde următorii pași:

Pasul 1

 • Întocmirea calendarului de selecție (pe parcursul a 10 zile lucrătoare este perioada de depunere a dosarelor de candidatură) pentru fiecare localitate în parte.

Pasul 2

 • Demararea procesului prin completarea  unui formular de înscriere inițial (de intenție) a persoanelor care intenționeaza să facă parte din GT. Astfel, se realizează și prima selecție primară, prin completarea formularului, aceștia pot trimite formularul prin poștă / curier la sediul de implementare a proiectului (respectând calendarul de selecție). Aceștia, ca de altfel oricine dorește, pot intra în posesia fizică a formularului încă din campaniile de informare.
 • Prin completarea formularului inițial de înscriere se realizează de fapt prima triere a candidaților, fiind obligatorii completarea câmpurilor cu informaţii corecte și asumate de către candidati.

Pasul 3

 • Experții arondați în  grupe pe localități contactează persoanele înscrise și se asigură că sunt informați în mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE, intră în posesia formularelor tipizate, conform opisului dosarului de candidatură și sunt instruiți cu privire la întocmirea dosarului de candidat (inclusiv cu termenul limita de depunere).

Pasul 4

 • Selectia GT este realizează de cei 6 experți astfel: 2 experți (S) ,2 experți (P1) și 2 expert (P2) – selectează pentru judetul Tulcea respectiv judetul Constanta.
 • Pentru selectarea membrilor GT al proiectului în urma completării dosarelor, se aplică următorul principiu de selecție și anume primul venit primul servit în funcție de depunerea formularului inițial de înscriere.
 • În procesul de selecție se urmărește implementarea procedurii decizionale transparente, echidistante și obiective în ceea ce privește validarea dosarelor potențialilor membri ai GT, pe baza criteriilor de selectie, toate informatiile cu accent pe cele cu privire la ordinea și înscrierea pe fiecare listă de candidatură.
 • Depunerea și soluționarea contestațiilor,
 • Anunțarea rezultatelor finale (titulari și rezerve).
 • Fiecare dintre experții implicați în selecția GT declară pe proprie răspundere ca respectă prevederile legale în vigoare referitoare la conflictul de interese și regimul incompabilităților, așa cum este prevăzut în Ghidul GSCG la 3.2.4. Conflict de interese.
 • Cu persoanele din GT se comunică astfel încât să se asigure transmiterea informațiilor referitoare la implementarea proiectului, inclusiv constituirea grupelor și desfășurarea programelor de formare, având ca scop asigurarea fluxului de informații către GT, în vederea menținerii interesului acestora de participare la activitățile proiectului.

3.ETAPA 2: INTERVIUL

A doua etapă a selecției constă în invitarea la interviu a persoanelor selectate în etapa anterioara. Se va realiza o ultimă verificare a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru a intra în grupul țintă și a condițiilor necesare finanțării ideii de afacere, precum și aptitudinile antreprenoriale ale solicitantului.

Cererile vor fi grupate pe zone. În fiecare zonă vor fi organizate sesiuni de interviu cu potențialii beneficiari pentru a identifica cele mai coerente idei de proiect și a determina capacitatea individuală de implementare a unui proiect (resurse persoanele).

Interviul se va realiza de o echipă formată din 3 (manager proiect, expert

implementare si expert informare si consiliere antreprenoriala) folosind Ghidul de Interviu . Vor fi realizate 200 interviuri pentru recrutarea persoanelor care vor participa la programul de formare profesională.

Este realizata o ultima verificare a indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru a intra in grupul tinta si a conditiilor necesare finantarii ideii de afacere, precum si aptitudinile antreprenoriale ale solicitantului. In aceasta etapa fiecare beneficiar va primi un punctaj in baza unor criterii de apreciere. Se va stabili un punctaj minim necesar. La final participantii vor fi ierarhizati in functie de punctajul obtinut.

Primele 102 persoane vor fi invitate sa participle la programul de formare antreprenoriala. Va fi  realizat un corp de rezerva de 18 persoane, pentru a acoperi eventualele retrageri.

GHID INTERVIU

NUME………………………………………

PRENUME………………………………….

Nr.crt.   CRITERII DE ELIGIBILITATE PUNCTAJ MAXIM PUNCTAJ OBȚINUT
1. Coerența ideii                                                        15  
2. Realismul abordării 15  
3. Cunoașterea pieței 15  
4. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 15  
5. Inovare socială 15  
6. Non discriminare 15  
                      TOTAL                             100  

*Se acordă 10 puncte din oficiu

 • Insuficient – 0 puncte
  • Propunerea nu tratează criteriul sau acesta nu poate fi evaluat din cauza informațiilor care lipsesc sau sunt incomplete
 • Suficient – 5 punct
  • Abordarea criteriului se face în mod inadecvat, sau există serioase puncte slabe
 • Bine – 10 puncte
  • Propunerea abordează bine criteriul, cu toate că ar fi necesare îmbunătățiri
 • Foarte bine – 15 puncte
  • Propunerea abordează cu succes toate aspectele relevante ale criteriului. Orice deficiențe apărute sunt minore

4. COMPONENŢĂ DOSAR  DE  CANDIDATURĂ

Pentru întocmirea dosarului de candidatura de includere în GT sunt obligatorii următoarele documente (formularele tipizat-FT sunt furnizate de S,P1 si P2):

 • Cerere de înscriere în GT (Date de contact, domiciliul de reședință,domiciliul de corespondență, număr de telefon, adrese de email); Date privind statutul pe piața muncii; Vârsta; Date privind situația la nivelul gospodăriei; Date privind locul de domiciliu (urban/ rural).) – FT1;
 • Declarație de consimțământ privind acordul utilizării datelor cu caracter personal, apariția în poze publicate etc.- FT2;
 • Declarație pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanțare privind activitatea din proiect – FT3;
 • Declarație privind informarea asupra activităților proiectului (inclusiv cu privire la faptul că proiectul este finanțat prin FSE) – F4T;
 • Formularul de înregistrare a GT (Anexa 8);
 • Declarație privind acordul de a fi contactat de delegați OI POCU/ AMPOCU – FT5;
 • Curriculum Vitae în format Europass;
 • Fotocopie: Cartea de identitate, Copie certificat de naștere și Copie certificat de căsătorie (dupa caz);
 • Scrisoare de intenție privind domeniul de interes al Planului de afacere individual cu activități specifice – FT6;
 • Declarație de angajament de a respecta condițiile proiectului și de a urma activitățile care îi revin în situația selectării – FT7;
 • Adeverințe sau acte de studii;
 • Documente doveditoare privind experiența în domeniul ales pentru Planul de afacere (dacă este cazul, dacă nu se folosește-FT8 cu mențiunea că nu are experiență);
 • Diplome sau certificate de atestare a competențelor din domeniul ales (dacă este cazul, dacă nu se folosește-FT9 cu mențiunea că nu are);
 • Adeverință/ Contract de voluntar (dacă este cazul, dacă nu se folosește-FT10 cu mențiunea că nu are experiență);
 • Adeverință ca a participat la acțiuni de protejare a mediului (dacă este cazul, dacă nu se folosește-FT11 cu mențiunea că nu are experiență);
 • Adeverință de la AJOFM că este înregistrat ca șomer (dacă este cazul);
 • Declarație pe propria răspundere privind apartenența la categoria – grup vulnerabil/ dizabilități/ situația în gospodărie (migrant, origine străină, grup minoritar (inclusiv comunități marginalizate cum ar fi romii), dizabilități, persoană defavorizată (altele), persoană fără adăpost sau care este afectată de excluziune locativa) – FT12;
 • Adeverință de angajat (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală; ( eu nu as pune crează discriminare)
 • Toate-FT conțin informații privind falsul în declaraț
 • Dosarele GT se înregistrează într-un registru, pe bază de semnătură (candidat și expert de implementare). În toate documentele depuse în copie se va menționa „conform cu originalul” lângă semnătura, data și numele persoanei în clar.
 •  

Dosarul de înscriere, astfel întocmit, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Dosarele trebuie să contina documentele prevăzute în metodologia de selecție.
 • Orice alt document nu este dezirabil.
 • Documentele care conțin dosarele de selecție NU trebuie să fie capsate.
 • Documentele care conțin dosarele de selecție NU trebuie să fie introduse în folii transparente sau laminate.
 • Gestiunea internă a documentelor GT de către membrii din echipa de proiect de la nivelul fiecarui partener respectă reguli de gestiune unitară a documentelor, dosarelor și bibliorafturilor care contin documentele de selecție ale GT.
 • Mai mult, se respectă legislația privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în vigoare la momentul depunerii cererii de finanțare – Regulamentul UE 2016/679, Legea 677/2001 și Legea 506/2004, prin regulamentul intern de funcționare al fiecarui partener și Acordul de parteneriat.
 • In întocmirea dosarelor de înscriere pentru GT ale proiectului se va acorda atenție gestiunii fizice a documentelor și dosarelor, grupării dosarelor pe bibliorafturi și etichetării bibliorafturilor în scopul accesării facile a conținutului lor.
 • Dosarul de înscriere la selecție se întocmește pentru fiecare candidat și conține documentele menționate, în ordinea dată.
 • Dosarele de înscriere se alcătuiesc într-un exemplar original.
 • S ,P1 si P2 are obligația realizării unei baze de date cu dosarele de înscriere (scanarea și arhivarea documentelor). Succesiunea documentelor componente ale dosarului de înscriere va respecta ordinea din pv de selecție și va fi înscrisă în opisul biblioraftului.

5. RECRUTAREA ŞI  SELECTAREA GRUPULUI ŢINTĂ

INFORMAŢII PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ŢINTĂ.

 • Rolul formularului este și acela de a realiza o primă selecție;
 • În urma completării formularului (formular de intenție), persoana care aplică primește un cod ID de înregistrare pe adresa de mail de contact, pe care o pune la dispoziție pentru comunicare;
 • Programul de comunicare este în intervalul zilnic orar 09:00 -15:00, DECI în acest înterval orar persoanele care aplică primesc ID de înscriere  (ordine de înscriere automată în urma completării formularului – de intenție);
 • O dată cu primirea ID, aplicantul are acces și la conținutul dosarului de candidat privind intrarea în grupul țintă. Astfel, persoana are acces la formularele tipizat care trebuie completate și semnate de fiecare candidat și la lista documentelor / acte la cerere. Ele sunt puse la dispoziție de unul dintre experții proiectului, astfel încât în TERMENUL stabilit conform calendarului de înscriere fiecare aplicant să aibă depus dosarul de candidatură CU TOATE DOCUMENTELE / ACTELE / FORMULARELE solicitate. Dacă dosarul nu este complet la sfârșitul perioadei de selecție conform calendarului, dosarul de candidatură va fi declarat RESPINS. Conținutul dosarului de cadidatură se poate transmite  conform instrucțiunilor sau se poate depune la sediul de implementare a prooiectului sau direct la experții proiectului, în ambele cazuri în baza unui proces verbal de primire documentelor cu opis (lista documentelor și numărul de pagini).
 • Din partea echipei de implementare a proiectului sunt alocați șase experți care asigură suportul necesar cu privire la întocmirea dosarului de candidat și informează publicul în mod specific cu privire la faptul că spijinul este acordat prin FSE.
 • ATENȚIE: criteriul de selecție privind grupul țintă este după principiul: PRIMUL VENIT PRIMUL SERVIT, astfel pentru fiecare partener (S si P 1 TL si P2 CT) este disponibil un număr de 34 locuri(total 102 ) cu caracteristicile specificate mai sus.
 • Calendarul de selecție cuprinde și data pubicării listei cu persoanele care au fost selectate pe fiecare localitate, dar și cu programul eventualelor contestații, urmând ca ulterior să fie pubicată lista finală a persoanelor înscrise în grupul țintă.Fiecare idee de afaceri va primi un cod cunoscut doar de candidat. Pe pagina de Facebook și pe site-ul partenerilor va fi postată o listă ordonată descrescător, în ordinea punctajului obținut, care va conține titlul ideii de afaceri, codul unic al candidatului și punctajul obținut-
 • ATENȚIE: Orice persoană are posibilitatea să aplice pentru una dintre cele doua  judete, dacă are domiciliul sau reședința în Regiunea  Sud – Est.

Personal implicat in activitatea de recrutare-selectie Grup Tinta

RESPONSABILITĂŢI

Solicitant:

Asociatia pentru Sprijin in Dezvoltarea Economiei Sociale – IRCAS: Manager proiect; Expert Implementare – 1; Expert Informare si Consiliere Antreprenoriala – 1;

Partener 1: Asociatia „Maini Intinse”: Expert Implementare – 1; Expert Informare si Consiliere Antreprenoriala – 1; Promoter – 3.

Partener 2: Asociatia „Centrul pentru Dezvoltare Durabila DELTA NOVA”: Expert Implementare – 1; Expert Informare si Consiliere Antreprenoriala –1; Promoter – 3.

Managerul de proiect

Dispune/decide, elaborarea procedurii operaționale de selecție, recrutare a grupului ţintă. Monitorizează stadiul realizării procedurii operaționale de selecție, recrutare a grupului ţintă.

Analizează conformitatea procedurii operaționale de selecție, recrutare si administrare a grupului ţintă aferenta proiectului cu documentele de referință și solicita clarificări/completări acolo unde situația o impune.

Aprobă procedura operațională de selecție, recrutare a grupului ţintă aferenta proiectului.

Monitorizează aplicarea procedurii operaționale de selecție, recrutare a grupului ţintă.

Dispune, dacă este cazul, pe baza propunerilor formulate de experții din cadrul proiectului actualizarea procedurii operaționale de selecție, recrutare si administrare a grupului ţintă aferenta proiectului.

Experții acopera toate activitatile, avand ca atributie principala relationarea cu grupul tinta si mentinerea acestuia in activitatile proiectului, astfel:

Participă la întâlnirile grupului de lucru, care va elabora procedura de recrutare a grupului ținta.

Elaborează pachetul de instrumente de recrutare (acesta va include toate formularele care vor fi obligatorii de completat pentru înregistrarea persoanelor în grupul țintă).

Identifica instrumente/modalități de contactare/comunicare cu potențiali membrii ai grupului țintă.

Stabilesc întâlniri cu potențialii membrii ai grupului țintă asigurându-se ca aceștia au primit informații privind activitățile proiectului.

Solicita potențialilor membri ai grupului țintă documente doveditoare pentru conformarea eligibilității de membru al grupului țintă, documente menționate in prezenta procedură.

Acordă suport informativ în completarea documentației aferente includerii in grupul țintă pentru fiecare potențial membru.

Verifică eligibilitatea documentației acestora in conformitate cu cerințele finanțatorului respectând ghidurile solicitantului condiții generale/specifice.

Validează membrii grupului țintă care corespund cerințelor finanțatorului respectând ghidurile solicitantului condiții generale/specifice.

Întocmesc dosarului personal al fiecărui membru al grupului țintă. Înscriu in registrul/formularul grup țintă acele persoane care au fost validate ca membru al grupului țintă. Aduc la cunoștință persoanelor faptul ca au dobândit calitatea de membru al grupului țintă. Expertii vor solicita potentialilor membrii ai grupului tinta documentele care trebuie sa ateste eligibilitatea acestora pentru a fi selectati in grupul tinta.

Stabilesc și implementează instrumente de comunicare cu membrii grupului țintă în vederea contactării acestora pentru participare la activitățile proiectului.

Monitorizează statutul membrilor grupului țintă. Mențin permanent comunicarea cu membrii grupului țintă, administrând/actualizând permanent baza de date în care aceștia au fost inclusi.

Participa la evaluarea si selecția persoanelor din GT care doresc sa beneficieze de formare antreprenorială.

Participa la întâlniri de lucru, ședințe de planificare/monitorizare organizate in cadrul proiectului, precum și la grupurile de lucru constituite pentru realizarea obiectivelor proiectului.

Promoterii

Desfasoara activitati in cadrul Campaniei de informare, promoveaza schema de finantare si urmareste atragerea persoanelor in formarea bazei de selectie.

Isi desfasoara activitatea in comunitate, imparte flyere, cauta, identifica si realizeaza o informare primara a potentialilor beneficiari.

Furnizeaza datele de contact si lanseaza invitatii de participare la conferintele de informare sau orienteaza potentialii beneficiari spre sediul Partenerului pentru a primi mai multe informatii. Astfel, realizeaza atat informari individuale,dar si informari de grup

Distribuie si colecteaza chestionarele pentru ideile de afaceri, ajutand astfel la recrutarea bazei de selectie a grupului tinta.

Solicitantul nu dispune de proprii promoteri, acestia fiind pusi la dispozitie, in acord cu parteneriatul realizat, de Partenerul 1. Astfel partenerul 1 dispune de 3 promoteri care actioneaza in jud Tulcea. In fiecare judet vor fi organizate conferinte de promovare, la care vor participa persoanele informate de promoteri care doresc sa afle mai multe detalii despre schema de finantare. Ne propunem sa atragem in conferinte 300 persoane. Campania este completata cu anunuturi in presa, comunicate de presa si postari pe pagina de Facebook.

Depunerea dosarelor de candidatură pentru fiecare judet în parte va avea propriul calendar de desfăşurare. Astfel cele trei grupe de experţi: 2 experți (S), 2 experti (P1) și 2 experti (P2) – selectează pentru judetul Tulcea si judetul Constanta şi susţin candidaţii cu informaţii şi prin punerea la dispoziţie a formularelor tipizate pentru întocmirea dosarului de candidatură.

Totodată, după expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură se verifică respectarea condiţiilor de eligibilitate şi eliminatorii.

După procesul de verificare se trece la  întocmirea listelor cu grupul ţintă şi soluţionarea eventualelor contestaţii.

Pentru protejarea datelor cu caracter personal, rezultatele selectiei vor fi anuntate individual.

Fiecare idee de afacere va primi un cod cunoscut doar de beneficiar. Pe pagina de facebook si

pe site-ul partenerilor va fi postata o lista ordonata descrescator, in ordinea punctajului obtinut, care va contine titlul ideii de afacere, codul unic al eneficiarului si punctajul obtinut.În final se publică lista codurilor persoanelor din grupul ţintă pentru fiecare judet în parte.

Criterii de departajare:

În situația în care doi sau mai mulți candidați au obținut punctaj egal, se va acorda prioritate persoanelor ce aparțin grupurilor vulnerabile grupurilor din următoarele categorii: persoane aparținând etniei rome, persoane cu vârsta de peste 45 ani, personale fără loc de munca,  persoane din mediul rural sau persoanele care trăiesc din agricultura de subzistenta și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, persoane cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale pentru Incluziunea Sociala si Reducerea Sărăciei, a Strategiei Naționale privind Îmbătrânirea Activa, a Strategiei Naționale privind Incluziunea Sociala a Persoanelor cu Dizabilități 2014 – 2020 si a Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Munca 2014 – 2020

6.CALENDARUL DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

Conform planului de implementare aferent proiectului, calendarul de înscriere și selecție a persoanelor în grupul țintă se va desfășura după cum urmează:

 • Activitatea 1.1. – „Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate in cadrul proiectului” se desfășoară în perioada 31.07.2019 – 31.01.2020;
 • Activitatea 1.2. – „Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin derulate” se va desfășura în perioada 31.07.2019 – 14.01.2020.

7.ALTE PREVEDERI

Participanții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin completarea formularului de înscriere își dau acordul privind utilizarea și publicarea datelor personale.

Prezenta metodologie poate suferi modificări.

8. ANEXE

 • Formular tipizat 1;
 • Formular tipizat 2;
 • Formular tipizat 3;
 • Formular tipizat 4;
 • Formularul de înregistrare a GT (Anexa 8);
 • Formular tipizat 5;
 • Formular tipizat 6;
 • Formular tipizat 7;
 • Formular tipizat 8;
 • Formular tipizat 9;
 • Formular tipizat 10;
 • Formular tipizat 11;
 • Formular tipizat 12;
 • Formular tipizat 13;
 • Formular opis;